Arbetsmiljö
Ergonomi
Lokaler
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Hälsa
Besvär
Livsstil
Ledarskap
Krav
Kontroll
Stöd
Analysen omfattar totalt 26 områden
inom Arbetsmiljö, Hälsa och Ledarskap


ERA Analysen har ett fokus: att skapa underlag för träffsäkra insatser inom arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Analysen togs ursprungligen fram som ett verktyg inom företagshälsovården. Syftet var att korta ner startsträckan för insatser så att arbetet kunde komma igång snabbare och med större träffsäkerhet.

ERA Analysen är en webbaserad enkät med frågor inom arbetsmiljö, hälsa och ledarskap och omfattar sammanlagt 145 frågor. Frågorna besvaras i form av gradlösa svarsalternativ i en sexgradig skala från stämmer helt till stämmer inte alls. Frågorna blandas för att undvika uttröttningseffekt och en hel enkät tar cirka 20 minuter att fylla i.
De olika delarna kan ofta ses kartläggas som tre oberoende områden men i ERA Analysen ser vi det som tre delar som är nära sammanlänkade och med inbördes påverkan. Hälsa kan ha både med faktorer inom ledarskapet och arbetsmiljön och vice versa. Att separera dessa tre utan att titta på inbördes påverkan kan leda till en fullständigt missriktad insats på ett företag med förluster både inom förlorad arbetstid, felaktigt inköpt tjänst samt ett förlorat förtroende hos de anställda. ERA Analysen ser till helheten och inbördes påverkan.

ERA Analysen behåller individen anonym. Resultatet redovisas i form av ett inbundet pappersdokument med specialisters egna ord och analyser i materialet kring varje frågeområde. Rapporten innehåller även sammanfattning av vad specialisterna anser vara företagets styrkor och utvecklingsområden och avslutas med rekommendationer på vilken nivå inom företaget som åtgärden ska utföras, indelning av övergripande mål, nedbrutet i kvartalsmål med ansvarig utövare samt ett förslag på uppföljning av insatser.

ERA Analysen är ett praktiskt verktyg som bara kartlägger det som går att åtgärda. Finns det ett behov så har vi åtgärden. De som analyserar svaren är erfarna specialister inom respektive område som har mångårig erfarenhet av praktiskt arbete på företag. Ledarskapsdelen utgår från Braksik och Theorells krav-kontroll-stöd modell samt kompletteras av ett internationellt frågebatteri och psykosocial arbetsmiljö och stress. Frågorna inom ledarskap är framtagna av arbetspsykolog, arbetsrättsspecialist och organisationskonsult. Hälsofrågorna är framtagna av företagsläkare, företagssköterska, kostrådgivare, massageterapeut, personligtränare, naprapat, företagssjukgymnast och alkohol-drogterapeut. Frågorna inom arbetsmiljö är framtagna av skyddsingenjör, ergonom och utgår från lagen om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Våra system är enkla, snabba och av mycket hög kvalitet i analysfas och insatssäkerhet eftersom vi varken frågar eller ger råd om något vi inte själva vet hur vi ska åtgärda. Våra system är flexibla och byggda för att kartlägga er organisations unika sammansättning för att ge så exakta svar som möjligt på komplexa frågeställningar

ERA Gruppen , Box 690 , 114 79 Stockholm info@eragruppen.se, tel 08 778 90 60